Registrácia
Nákupný košík

10 položiek
Zobraziť košík

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Interpress.sk (ďalej len "obchod") je spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04, Bratislava, zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1154/B, IČO: 17326231, IČ DPH: SK2020300689. Aby Vám naša spoločnosť dokázala poskytnúť najlepšie služby, potrebuje o Vás nutne vedieť základné informácie. Keďže niektoré z nich spadajú pod Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), tak sa týmto zákonom riadime a bezpečne chránime Vaše súkromie. V našom informačnom systéme spracúvame Vaše osobné údaje na účely súvisiace so zabezpečením dodania Vami objednaných titulov. Naša spoločnosť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijala a prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Pri poskytovaní našich služieb potrebujeme od Vás vedieť nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko
  • presná adresa vrátane krajiny (táto adresa je aj fakturačnou adresou)
  • e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • v prípade, ak sa táto adresa nezhoduje s fakturačnou
  • telefónne, resp. mobilné číslo
  • v prípade nákupu ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

V prípade elektronických platieb cez internet (či už internetbanking alebo platba kartou), sú platby realizované priamo na internetových stránkach našej banky a my nemáme prístup k dôležitým informáciám ohľadom Vašich prihlasovacích údajov k bankingu, zostatkov účtov, čísel kreditných kariet a podobne. Od banky dostaneme len správu o úspešnosti/neúspešnosti vykonania bankového prevodu, samozrejme Vaše meno, číslo účtu, resp. variabilný symbol, z dôvodu správnej identifikácie platby.

Všetky údaje týkajúce sa Vašej osoby sú bezpečne uchovávané a chránené v databáze na serveri. Tieto údaje uchovávame z dôvodu nášho účtovníctva a taktiež, aby ste nemuseli pri každej návšteve nášho internetového obchodu tieto údaje vypĺňať. Takisto si tieto údaje môžete kedykoľvek aktualizovať v „Mojom konte“. Vaše údaje nesprístupňujeme tretím stranám a žiadnym spôsobom nezverejňujeme, s výnimkou inštitúcií, ktoré zabezpečia správne uskutočnenie Vašich objednávok. V nadväznosti na § 15 zákona o ochrane osobných údajov môžu byť vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a doručovacia adresa za účelom zabezpečenia doručenia Vami objednaného titulu, resp. titulov poskytnuté Slovenskej pošte, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124., zapísaná v obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Registráciou, resp. odoslaním objednávky udeľujete spoločnosti INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. ako predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu registračných údajov, resp. údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Zároveň vyhlasujete, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom internetovej stránky, poskytujete dobrovoľne. Kupujúci má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a s využitím osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho, pričom osobné údaje budú následne na základe tohto odvolania vymazané, resp. nebudú využívané na marketingové účely. Kupujúci má ďalej práva podľa § 28 zákona o ochrane osobných záujmov, najmä právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne, pričom z obsahu musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo, žiadosť podanú elektronickou formou alebo faxom musí dotknutá osoba doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania svoje právo môže dotknutá osoba uplatniť aj osobne ústnou formou do zápisnice, pričom kópiu zápisnice je spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o. povinná odovzdať dotknutej osobe.

Akciové tituly

Facebook Twitter Google

Novinky na Váš e-mail

Prajete si dostávať pravidelné informácie o novinkách priamo na Vašu emailovú adresu?


Knihy


Press


Darčeková poukážka

Potešte vašich blízkych
darčekovou poukážkou